Błąd
  • XML Parsing Error at 1:133. Error 9: Invalid character

Saving the American Dream: raport Heritage Foundation z 2011 r.

Email Drukuj PDF

Czy gwna przesanka zbliajcego si rzekomo upadku hegemonii Stanw Zjednoczonych jest niepodwaalna? Czy cicia w budecie obronnym USA s nieuniknione? A moe istnieje alternatywa? Na te pytania odpowiedzieli w 2011 r. autorzy raportu Heritage Foundation pt. Saving the American Dream. Przedstawiamy streszczenie tego dokumentu, gdy wiele jego tez pozostaje aktualnych.

Programy socjalne w budecie Stanw Zjednoczonych na 2012 rok

Nowy budet USA przyjty przez administracj Baracka Obam zakada wiksze dochody i wydatki. Cicia uderzaj gwnie w sektor obronny. Cao wydatkw rzdu w Waszyngtonie zostaa zaplanowana na poziom 3,7 bilionw dolarw, tymczasem dochd wynikajcy z podatku ma wynie 2,6 bilona dolarw. Dlatego te deficyt w roku 2012 ma osign sum 1,1 biliona dolarw. Zmiany w stosunku do poprzedniego roku to obnienie budetu obronnego z 739 do 703 miliardw dolarw. To take cicia w programach Medicare (z 495 do 493 miliardw dolarw), income security (z 605 do 546 miliardw dolarw) i sektorze zdrowotnym (z 377 do 369 miliardw dolarw)[1].

Przyjmujc perspektyw trzydziestoletni, naley stwierdzi, e jego wydatki stale rosn. Mona jednak obserwowa ich alokacj midzy sektorami. Podczas gdy wydatki na obron zostay drastycznie obcite w czasie prezydentury Billa Clintona ? w okresie rzdw Georga W. Busha nastpi powany wzrost wydatkw (Clinton 2001 ? 414 miliardw dolarw, Bush 2009 ? 712 miliardw). Budet Obamy na 2012 rok odwraca t tendencj i wprowadza stopniowe cicia. Z kolei wydatki na Medicare rosn nieprzerwanie od 30 lat. Obecna administracja zdecydowaa si na zaledwie kosmetyczne cicia w wysokoci 2 miliardw dolarw. Sektor zdrowotny zanotowa w budetach na rok 2011 i 2012 znaczny spadek, jednak spada z poziomu najwyszego w historii (2009 ? 303 miliardy dolarw, 2010 ? 406 miliardw) zanotowanego w pierwszym roku budetowym prezydentury Baracka Obamy[2].

Zmiany w budecie obronnym mona tumaczy odmienn polityk poszczeglnych administracji w tym zakresie. Jednake niezmienny wzrost wydatkw na programy socjalne, takie jak Medicare i suba zdrowia moe niepokoi. Naley zada pytanie - czy ofiara tegorocznych negocjacji budetowych ? amerykaski budet obronny ? zostaa zoona niesusznie? By moe najbardziej odpowiednim dla wprowadzania tak drastycznych ci sektorem jest tak zwany ,,socjal?? Na takim stanowisku stoj eksperci Heritage Foundation, ktrych autorski program reform przedstawiono poniej.

Uratowa Amerykaski Sen

Konserwatyci na amerykask mod znaleli alternatywne rozwizanie dla budetowych problemw Stanw Zjednoczonych. Ich zdaniem cicie budetu zbrojeniowego nie jest adnym panaceum. W poszukiwaniu oszczdnoci patrz w innym kierunku. Atakujc obecny stan rzeczy z pozycji wolnorynkowych, specjalici z Heritage Foundation przedstawiaj swj pomys na reform budetow. Alternatyw s wedug nich ,,wielkie wydatki rzdowe i narastajcy dug publiczny, ktre zniszcz fundamenty gospodarki i odbior naszym dzieciom oraz wnukom Amerykaski Sen[3]??. Ich plan zakada stopniow redukcj rozmiaru i skali wydatkw rzdowych, zbalansowanie budetu i zmniejszenie dugu. ? Nasz plan zachca rwnie Amerykanw do wikszej odpowiedzialnoci fiskalnej ? przekonuj autorzy raportu[4].

Podstawowe zarzuty skierowali oni w stron rozronitych programw socjalnych, czyli Medicare i Social Security. Eksperci HF twierdz, e pienidze przeznaczane na ich realizacj s marnowane. Dzieje si tak, poniewa nie s one odkadane na aden fundusz, ktry zapewniby wsparcie dla przyszych pokole ale transferuje si je z jednego do drugiego amerykaskiego portfela w celu opacenia biecych potrzeb programw socjalnych. Kada nadwyka jest natychmiast przekazywana na inne cele budetowe. Zdaniem autorw raportu oznacza to nakadanie ,,zobowiza na przyszym przysze dochody Amerykanw, wrd ktrych wielu jeszcze si nie urodzio[5]?.

Wedug wylicze Heritage Foundation wydatki rzdu amerykaskiego od 2013 maj w galopujcym tempie wzrasta, by w 2035 roku sign poziomu 35,2% PKB. Tymczasem dochody maj stopniowo wzrasta do 2020 roku i ustabilizowa si na poziomie 19,3% PKB. Poskutkuje to postpujcym wzrostem deficytu budetowego liczonego w procentach PKB, ktry w 2035 signie -15,9%.

Autorzy raportu uwaaj, e w obliczu tych faktw rzd federalny moe wybra jedno z trzech rozwiza. Pierwsze to pozostawienie budetu takim, jaki jest w nadziei, e rzd w Waszyngtonie jest ,,zbyt duy by upa[6]?. Wedug HF to droga do nikd. Drugi to podwyszenie podatkw[7], ktre zdaniem twrcw dokumentu doprowadzioby do zrzucenia odpowiedzialnoci za opacenie przywilejw socjalnych yjcych dzi jego beneficjentw na przysze pokolenia ,,Amerykanw dopiero wkraczajcych w dorose ycie[8]?. Ponadto koszta opacania Medicare, Mediaid i Social Security miayby nieustannie rosn, by w roku 2082 sign absurdalnych rozmiarw, ktre w przypadku podatkw korporacyjnych signyby nawet 88%.

Ostatni wybr, za ktrym optuje Heritage Foundation to ,,rzeczywista reforma wydatkw i problemu dugu i rozpoczcie przywracania rzdowi federalnemu jego waciwych funkcji[9]?. Fundacja proponuje ,,usun przyczyn problemw wydatkowych za pomoc odniesienia si do nieutrzymywanych obietnic przywilejw, ktre nas (Amerykanw ? przyp. aut.) przerastaj[10]?. Eksperci organizacji chwal si, e ich recepta pozwoli ,,zagwarantowa ekonomiczne bezpieczestwo Amerykanw w wieku rednim i starszych nawet przy redukcji narastajcego dugu ktry spadnie na barki modych[11]?. Podkrelaj, e samo cicie wydatkw na wojn w Afganistanie, czy obcicie pomocy zagranicznej nie pomoe w tym zadaniu. Pod n musz pj ,,discretionary spending?, czyli wydatki przeznaczone na przywileje w ramach wspomnianych programw socjalnych. HF przeciwstawia sobie wydatki tego sektora, ktre w 2011 signy 2,4 bilionw dolarw, wydatkom na wojn z terroryzmem (159,3 miliardy), pomoc zagraniczn (28,6 miliarda) i budet NASA (19,5 miliardw). Wydatki wojskowe wydaj si by niewielkie w stosunku do rozronitego budetu na Medicare, Medicaid i Social Security, oraz na inne obowizkowe programy spoeczne.

Plan Heritage Foundation zakada szereg rozwiza, majcych przywrci dyscyplin budetow i zmniejszy wydatki rzdu w Waszyngtonie. - Nasz plan zmniejsza wielko rzdu federalne, reenergetyzuje amerykask przedsibiorczo i transformuje system przywilejw by zapewni prawdziwe bezpieczestwo ekonomiczne bez przekazywania niszczycielskiego brzemienia finansowego na modsze generacje ? pisz jego autorzy[12].

,,Saving the American Dream?? zakada:

? Zbalansowanie budetu federalnego w cigu dekady I wyznaczenie maksymalnych dochodw Waszyngtonu na poziomie 18,5% PKB. Owa warto wynika z faktu, e jest to ,,historyczna rednia? wydatkw federalnych w Stanach Zjednoczonych.

? Zmniejszenie dugu publicznego do 30% PKB w cigu 25 lat i przygotowanie do dalszej obniki w nastpnych latach. Wedug wylicze Congressional Budget Office cytowanego przez HF, w wypadku braku reform za 25 lat signie on poziomu 185% PKB. Fundacja chce temu zapobiec.

? Zmniejszenie o poow rzdu federalnego w przecigu najbliszych 25 lat. W przeciwnym wypadku wybuja on do wielkoci jednej trzeciej amerykaskiej gospodarki, ,,gdy dziecko urodzone dzisiaj ukoczy college?.

? Zablokowanie zaplanowanych podwyek podatkw i zastpienie niesprawiedliwego prawa podatkowego cakowicie nowym systemem. HF pragnie zamieni istniejcy ,,bizantyjski? system nowym, duo prostszym, ktry zminimalizuje rnice podatkowe i ,,perwersyjne zapdy? rzdu federalnego.

? Co najbardziej istotne z puntku widzenia tej pracy. Zabezpieczenie amerykaskich interesw na wiecie poprzez zapewnienie penego finansowania dla budetu obronnego.

? Usunicie Obamacare i stworzenie systemu suby zdrowia ktry jest do utrzymania. Zakada on wybr, konkurencj i innowacj na poziomie pastwowym ? zdaniem autorw raportu ? niezbdne dla zachowania kontroli nad ukrytymi kosztami przy jednoczesnym zapewnieniu trwaej ochrony. Ma to by moliwe dziki obciciu subsydiw i stworzeniu ulg podatkowych dla tego sektora.

? Przeksztacenie Social Security i Medicare w zrwnowaone programy, ktre bd skutecznie suy przyszym pokoleniom Amerykanw. Ma w tym pomc racjonalizacja wydatkw sektora, ktra wyeliminuje konieczno podnoszenia podatkw.

? Stworzenie silnych zacht do przedsibiorczoci dla obywateli USA, ktre maj sprawi, e bd si oni coraz bardziej uniezalenia od programw socjalnych. Obnienie podatkw i reforma Social Security maj ich zachci do samodzielnego oszczdzania na przyszo oraz pomnaania kapitau.

Rozwizania

Plan Heritage Foundation to pakiet powanych reform, ktre mona okreli jako powrt do wizji ograniczonego pastwa, opartego na ,,partnerstwie pomidzy tymi, ktrzy yj, ktrzy umarli i ktrzy dopiero maj si narodzi?, jak zdefiniowa je twrca nowoczesnego konserwatyzmu ? Edmund Burke, na ktrego sowa powouje si we wstpie do opracowania przewodniczcy Heritage Foundation, Edwin J. Feulner[13].

Social Security

To najwikszy program budetu federalnego. Zapewnia wiadczenia emerytalne dla pracownikw i ich maonkw, wiadczenia dla rodzin zmarych pracownikw oraz korzyci finansowe dla ofiar wypadkw, ktre nie mog podj pracy. Program poera 12,4% podatku dochodowego ktrego obcienie rozoone jest po rwno midzy pracodawc, a pracownikiem. Heritage Foundation informuje, e w 2009 roku na w program wydano 685,8 miliarda dolarw. Ponato Social Security posiada odoone w latach 1983-2009 na funduszu trustowym 2,5 biliona dolarw. Ale ,,tych pienidzy w rzeczywistoci nie ma, poniewa Kongres wydaje je na wszystkie wydatki, od drg po korporacyjne zabezpieczenie socjalne[14]?. Wedug autorw raportu, te straty bd do uzupenienia tylko dziki poyczkom lub zwikszeniu podatkw. W innym wypadku przy zachowaniu obecnego stanu rzeczy w 2037 amerykaskich emerytw czekaj cicia wiadcze na poziomie okoo 22 procent.

Fundacja proponuje w zamian:

? Transformacj Social Security w system ,,zastpujcy dochody??, a zatem paskie wiadczenia dla tych, ktrzy pracuj duej ni 35 lat pozwalajcy im unikn ubstwa na emeryturze.

? Mniejsze wiadczenia dla emerytw z wyszym dochodem czerpicy go z innych rde, ni Social Security i brak wiadcze dla najbogatszych z nich. Ten system miaby zastpi obecn metod, ktra opodatkowuje nawet najskromniejsze wiadczenia dla seniorw, a co za tym idzie redukuje je.

? Stworzenie zacht do oszczdzania na staro. Zgromadzone w ten sposb rodki pomog utrzyma si Amerykanom na emeryturze.

? Wzrost wieku emerytalnego, ze wzgldu na wzrastajc dugo ycia w USA

? Stworzenie przywilejw dla pracownikw pozostajcych w pracy po przekroczeniu wieku emerytalnego.

,,Nowe Social Security ma by racjonalne, przewidywalne i do utrzymania? ? pisz autorzy raportu.

Medicare

Jest to program ubezpiecze dla Amerykanw po 65 roku ycia oraz inwalidw. Na jego wydatki zostanie przeznaczone w 2011 roku 549 miliardw dolarw. Dzieli si on na cztery czci:

? Cz A: Hospitalizacja, hospicja, cz opieki zdrowotnej w domu (2,9 procent podatku dochodowego). Wedug HF przysze wydatki w tym zakresie przewysz jednak wysoko dochodu podatkowego.

? Cz B: Nieobowizkowe usugi medyczne. 25% kosztw pokrywa system przywilejw zalenych od wysokoci zarobkw. Pozostae 75% opacaj podatnicy.

? Cz C: Medicare Advantage ? program nieobowizkowy. Zawiera w sobie prywatne plany zdrowotne ktre ? jak wskazuje HF ? rywalizuj z programami ju dziaajcymi w ramach Medicare. Opacany przez kombinacj subsydiw, w tym rodkw z czci A.

? Cz D: Program refundacji lekw. Opacany przez podatnikw w zalenoci od dochodw (ok. 10%) oraz rzd federalny (82%). Zasobni emeryci objci programem opacaj nawet 80% ceny leku, a zatem s opodatkowani wtrnie[15].

Program reformy opracowany przez Fundacj zakada umoliwienie penego wyboru programu opieki zdrowotnej dla seniorw. Podstawowe mechanizmy Medicare miayby pozosta niezmienione ale z uwzgldnieniem ryzyka. Nowe zasady ubezpieczenia zdrowotnego maj by moliwe do opacenia przez budet. Kady z programw ma zawiera szczegowe wymagania pozwalajce na gromadzenie rodkw niezbdnych do ich realizacji. Dziki zwikszeniu wyboru i konkurencji zreformowany Medicare ma zapewnia lepsz opiek i ,,prawdziw sub zdrowia za mniej pienidzy?. Warto finansowa wsparcia dla zamonych emerytw spadnie, ale wszyscy ludzie z tej grupy bd mieli dostp do jednego programu zapewniajcego odpowiedni obsug, bez koniecznoci wykupu dodatkowych ubezpiecze na pokrycie nagych, zaskakujcych wypadkw. HF zakada picioletni okres przystosowawczy. Cz A ma zosta zastpiona przez nowy system patnoci dla wicej zarabiajcych. Wkad do czci B i D ma wzrasta w zalenoci od dochodw. Najwicej zarabiajcy mieliby opaca 100% kosztw czci B i D.

Program reformy zakada:

? Redukcj subsydiw i wycofanie ich dla wicej zarabiajcych

? Dodatkowa dopata 10% obsugi opieki zdrowotnej w domu

? Zwikszenie dopat na czci B i D

? Zmniejszenie restrykcji w ramach kontraktw lekarz-pacjent

? Skierowanie oszczdnoci Medicare tylko na cele tego programu

? Wprowadzenie przejrzystoci do finansw lekarzy i fizjoterapeutw

? Pozwalanie emerytom na zachowanie dotychczasowych programw zdrowotnych bez koniecznoci obniania jakoci usug

Wprowadzone zmiany maj zmniejszy wydatki rzdu federalnego na programy opieki zdrowotnej oraz Social Security. Wedug wylicze Fundacji bez reformy w 2035 roku Waszyngton na opat przywilejw socjalnych bdzie zmuszony przeznacza a 17,1%. Przy zastosowaniu reformy HF wydatki zmniejsz si z ponad 10% obecnie do 9,1% w 2035 i wzgldnie si ustabilizuj[16].

W dziedzinie rodzinnej opieki zdrowotnej HF zwraca uwag na stale rosnce koszty tego sektora. Zdaniem ekspertw Fundacji rzdowy program jest scentralizowany. Sami proponuj opcj nakierowan na konsumenta i opart o zasady rynkowe. Pocztkiem ma by usunicie Obamacare.

Zdaniem autorw raportu reforma HF zaprezentowana we wczeniejszych pracach organizacji gwarantuje stworzenie wypacalnego systemu ochrony zdrowia ktry jest oparty o wybr konsumenta i wacicielstwo usug zdrowotnych, w powizaniu z infrastruktur zapewniajc konkurencj planw prywatnych i wspomagan przez rzd innowacj. Zakada rwnie usunicie barier dla konsumentw, ktre nie pozwalaj im obecnie zakupywa podanych przez nich usug medycznych, a take rozwinicie mechanizmw okrelania ryzyka dla przypadkw, w ktrych ciko o ubezpieczenie. Chodzi tutaj take o nowe, indywidualne plany oraz wspieranie inicjatyw pastwowych promujcych nowe rozwizania nakierowane na rynek i konsumenta.

Podsumowanie

Heritage Foundation przedstawia spjny i odwany plan reform dla Stanw Zjednoczonych. Jego gwne przesanie, to prba uwiadomienia opinii publicznej, e budet zbrojeniowy nie moe by kozem ofiarnym rozpustnej polityki socjalnej obecnej administracji. Wedug ekspertw odpowiedzialnych za ,,Saving the American Dream? wydatki spoza sektora obrony narodowej ,,powinny wrci do poziomu z 2008 roku[17]?, a zatem pocztkw rzdu administracji Demokratw pod przywdztwem prezydenta Baracka Obamy. Wedug HF rzd powinen skupi si na maej liczbie zada ,,mu waciwych[18]?, przekazujc kompetencje innego rodzaju mechanizmom lokalnym. Oprcz zarysowanych wyej reform zaprojektowanych przez Fundacj, proponuje ona take reformy w innych sektorach. Chodzi tu o:

? Reform wydatkw na walk z bied poczon z wprowadzeniem realnych zmian podatkowych dajcych nowe miejsca pracy, a wic realne remedium w walce z ubstwem.

? Pozbycie si niepotrzebnych rodkw bdcych w dyspozycji Administracji, takich jak lokale, niewykorzystane sprzty, itp. Daoby to naturalne oszczdnoci ktre mogyby zosta skierowane na spacanie duego dugu federalnego.

? Reforma samego procesu budetowego dziki stworzeniu solidnych ogranicze wydatkw rzdowych jako takich.

Wszystko to ma suy utworzeniu systemu, ktry umoliwiaby Waszyngtonowi w sposb efektywny peni jego podstawow ? zdaniem konserwatystw z HF ? rol, czyli zapewnienie obywatelom USA bezpieczestwa[19]. Eksperci organizacji walcz z mitem o rozronitym do nienormalnego poziomu budetem zbrojeniowym. Wskazuj, e od ataku na World Trade Center 11 wrzenia 2001 roku wydatki federalne na ten cel wzrosy do wysokiego poziomu 5% ale i tak nawet nie signy skali z lat 60? (9%) i 80? (6%)[20]. Proponuj oni obnienie wydatkw do 4% i pozostawieniem ich na takim poziomie. Reforma zakada przeksztacenie systemu przywilejw wojskowych bez szkody dla weteranw i onierzy-emerytw przy zapewnieniu penej wydajnoci amerykaskiego wojska[21].

Aby wynagrodzi spoeczestwu ograniczenie usug wiadczonych przez rzd, Fundacja proponuje reform podatkow w duchu klasycznego konserwatyzmu, zakadajc niski podatek liniowy, uproszczenie caego systemu, odejcie od podatkowania oszczdnoci (ktre naturalnie zasilaj inwestycje) oraz zmniejszenie rnic podatkowych wywalczonych przez grupy lobbingowe.

Gwny cel reformy HF to zbalansowanie budetu bez koniecznoci odzierania z funduszy sektora obronnego. Mit o koniecznoci przeprowadzenia drastycznych ci w tym obszarze opanowa debat publiczn w Stanach Zjednoczonych na przeomie lat 2011 i 2012.

Heritage Foundation prezentuje solidny, merytoryczny program bdcy wyzwaniem dla obrocw systemu przywilejw, ktrych twarz jest Barack Obama. Budet rzdu USA po zakoczeniu przeksztace proponowanych przez Fundacj miaby by mniejszy, wydajniejszy i nakierowany na konieczne wydatki. Z kolei obywatele USA w nowym systemie mieliby by mniej obcieni podatkowo, mniej zniewoleni systemowo i bardziej chtni do samodzielnej realizacji swojej wersji Amerykaskiego Snu.

Opracowa: Wojciech Jakbik

rdo: http://www.savingthedream.org/about-the-plan/plan-details/[1] 30 years of spending priorities, White House Office of Management and Budget, opracowanie Washington Post, http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/30-years-spending-priorities-federal-budget-2012/

[2] Ibidem.

[3] Saving the American Dream: The Heritage Plan to fix the debt, cut spending and restore prosperity, Heritage Foundation 2011, s. 3.

[4] Ibidem, s.1.

[5] Ibidem, s.4.

[6] Ibidem, s.5.

[7] Ibidem

[8] Ibidem

[9] Ibidem, s.6

[10] Ibidem, s.7.

[11] Ibidem

[12] Ibidem, s.8.

[13] Ibidem, s.2.

[14] Ibidem, s.11.

[15] Ibidem, s.17.

[16] Ibidem, s.18.

[17] Ibidem, s.30.

[18] Ibidem, s.29.

[19] Ibidem, s.31.

[20] Ibidem

[21] Ibidem

 

Wyszukiwarka

Najnowsze materiay

Aktualnie gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 77 gości