Błąd
  • XML Parsing Error at 1:133. Error 9: Invalid character

Daniel Gros (Center for European Policy Studies): Koniec niemieckiej hegemonii

Email Drukuj PDF

Daniel Gros, dyrektor Center for European Policy Studies oraz byy pracownik Midzynarodowego Funduszu Walutowego, w artykule pt. The End of German Hegemony stwierdza, e pozycja Niemiec nieustannie sabnie od kryzysu finansowego w 2008 r. oraz stawia tez, e mimo pozornych oznak wzrostu gospodarczego w tym kraju, sytuacja nie ulegnie znaczcej poprawie. Co wicej, problemy ekonomiczne Berlina bd miay dugofalowe konsekwencje nie tylko dla samego pastwa, ale take dla caej Unii Europejskiej. To zjawisko potguje wikszo gospodarek strefy Euro, ktre znajduj si w dugotrwaej recesji.

Ekspert przypomina, e w cigu ostatnich 20 lat niemiecki wzrost gospodarczy znajduje si na mniejszym poziomie ni wskaniki trzech innych najwikszych pastw strefy euro ? Francji, Woch i Hiszpanii. Mimo ostatnich pozytywnych prognoz, Midzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, e spadnie nawet poniej poziomu strefy, wliczajc mae, stosunkowo szybko rozwijajce si kraje Europy rodkowej i Wschodniej.

Zdaniem autora, Niemcy s bliscy zjawiska penego zatrudnienia w przeciwiestwie do dwucyfrowych wskanikw bezrobocia w caej strefie Euro. Pene zatrudnienie oraz niski wzrost prowadzi jednak do kolejnego problemu ? niskiego wskanika wydajnoci. Ponadto, kurczca si liczba ludnoci oraz pojawienie si niewykwalifikowanych uchodcw przedua to zjawisko.

>Autor zauwaa, e te pesymistyczne perspektywy kontrastuj ze sporymi rezerwami finansowymi Niemiec, ktre chroni przed pogbieniem skutkw kryzysu. Nie stanowi to jednak nadmiernej ochrony ze wzgldu na ingerencj politykw w procesy ekonomiczne. Ponadto, uruchomienie kolejnych transz pomocy finansowej dla krajw strefy euro powoduje obarczanie Niemiec win za wszechobecny chaos ekonomiczny.

>Gros stwierdza, e niezbdnym byoby utworzenie europejskiej unii bankowej, ktra pocignie za sob pozyskanie ogromnych funduszy z Europejskiego Banku Centralnego oraz stworzenie oddzielnego funduszu ratujcego upadajce banki. Niemiecki opr w tej sprawie opnia interwencj EBC. Brak nowych moliwoci do demonstrowania siy spowoduje brak konkretnej decyzji, co oznacza niemono rozwizania danego problemu.

Co wicej, Niemcy zaangaowane w pomoc dla gospodarek Europy rodkowej i Wschodniej wyrastaj na podstawowe ogniwo porozumie miskich w sprawie zakoczenia kryzysu ukraiskiego, majc wpyw na ksztatowanie ustroju polityczno-gospodarczego pastw lecych najbliej strefy oddziaywania konfliktu. Ponadto, kluczowa rola w rozwizywaniu kryzysu zwizanego z uchodcami i jednoczesne arbitralne rozwizywanie tego problemu stawia Niemcy w niewygodnej sytuacji, w ktrej nawoywanie do solidarnoci europejskiej kontrastuje z podejmowaniem decyzji bez konsultacji z innymi pastwami.

Podsumowujc swe wywody Gros stwierdza, e ogromny wpyw na ksztatowanie polityki europejskiej realizowany poprzez relatywnie wysok dominacj gospodarcz w regionie oraz decydujcy gos w sprawach istotnych dla ksztatu Unii Europejskiej sprawiaj, e Niemcy mog ksztatowa arbitralnie szereg kwestii, bez koniecznoci jakichkolwiek konsultacji w obrbie organw decyzyjnych Unii. Jednoczenie, zawahania ekonomiczne Berlina oraz wiadomo innych krajw swego nikego wpywu na sprawy europejskie poddaj w wtpliwo sens istnienia Unii Europejskiej jako organizacji dziaajcej dla dobra Europy.

rdo: http://www.project-syndicate.org/commentary/germany-slowing-growth-by-daniel-gros-2015-10

Opracowanie Mateusz Ambroek

 

Wyszukiwarka

Najnowsze materiay

Aktualnie gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości