Błąd
  • XML Parsing Error at 1:133. Error 9: Invalid character

Andrew A. Michta (The American Interest): Pobudka dla zachodnich elit

Email Drukuj PDF

Bunt rozprzestrzenia si na Zachodzie i moe nie ma w tym nic zego ? tymi sowami Andrew Michta rozpoczyna swj artyku pt. The Wake Up Call for Western Elites, opublikowany na portalu ?The American Interest?. Zdaniem amerykaskiego profesora, bardzo atwo jest zosta wcignitym w fal pesymizmu, ktra ogarna Zachd. Siami, ktre przeksztacaj niegdysiejszy globalistyczny konsensus, nie s ani ?populizm?, ani ?rasizm?, ani te ?obskurantyzm niszych klas?, ale popularny XXI-wieczny bunt w caym demokratycznym Zachodzie.

Otwarte granice, masowe migracje czy odgrne regulacje podkopay poczucie suwerennoci w zachodnich spoeczestwach, pozostawiajc jednostki w kryzysie ekonomicznym i z rosncym poczuciem kulturalnej marginalizacji, nawet we wasnym kraju. Gwatowna reakcja przeciwko imigracji, a dokadniej przeciwko szybkoci i sposobie, w jaki imigranci s wcielani do kultury narodowej, bez jakiejkolwiek presji asymilacji, staa si gwn si napdow buntu. Wedug adiunkta Centrum Studiw Strategicznych i Midzynarodowych, kiedy ci, ktrzy domagaj si zamknitych granic s w ucisku wasnych uprzedze, pozostaym chodzi wycznie o prawo do ycia we wsplnotach, ktre znaj i ktre nie wymagaj nagej transformacji kulturowej.

Paradoksem wspczesnego nacjonalizmu by zawsze jego dwojaki charakter: z jednej strony, nacjonalne modele wikszej spoecznoci skupionej wok gboko zinternalizowanego poczucia wzajemnoci, z drugiej, rozrnienie na tych wewntrz i tych z zewntrz. Mimo wszystko, poczucie wsplnego dziedzictwa narodowego ma kluczowe znaczenie dla spjnoci pastwa. Wedug Michty, narastajcy bunt wobec rzdzcych i kulturalnych elit zacz przeksztaca krajobraz wyborczy na caym Zachodzie, co uwidocznio si w powstaniu licznych partii nacjonalistycznych w Europie i politycznym wzrocie Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Chocia proces ten dopiero si rozpoczyna, mapa wyborcza Europy ju si zmienia. rodowiska akademickie nazway ten bunt przejawem gniewu tych, ktrzy nie posiadaj umiejtnoci, aby przystosowa si do nowych warunkw gospodarczych, przekwalifikowa si na nowe miejsce pracy. Ludzie Ci maj ?skonno do upadku przez szpary w pododze naszej globalnej budowli, ktra jest skdind postrzegana jako dalsze wspieranie niebywaego dobrobytu?. Bunty nacjonalistyczne karmione s i napdzane przez uprzedzenia i nietolerancj, rasizm i dyskryminacj, jak przytacza Michta cytat z jednej z akademickich dyskusji, ?rozpaczliw prb zachowania biaego przywileju?. Wizja globalnej post-Westfalii, postmodernistycznej i ostatecznie postnarodowej przyszoci, ktra zaledwie dekad temu wydawaa si by na dobrej drodze do zdominowania dyskursu politycznego jako nowy konsensus, dzi chwieje si w najlepsze.

Michta upatruje problemu w tym, e zachodnie elity nie s w stanie rozdzieli idei nacjonalizmu od historycznej narracji faszyzmu. To przesdza o ich niezdolnoci do uznania obecnej fali buntu jako w rzeczywistoci pozytywnej, regenerujcej siy, utwierdzajcej jedno zachodnich narodw demokratycznych. Wizj postmodernistycznej Europy, uksztatowanej zgodnie z definicj ostatnich trzech dekad, nie mona pogodzi z XXI-wiecznym dowiadczeniem nacjonalizmu. Ewentualny kompromis bdzie wymaga pewnej afirmacji wikszej kultury narodowej, a co najwaniejsze, odejcia od polityki grup etnicznych w celu powstrzymania si odrodkowych, ktre bakanizuj zachodnie spoeczestwa od dziesicioleci. Zdaniem profesora, to czy nard patrzy w przyszo z ufnoci, niemiaoci czy te strachem zaley od zdolnoci jego elit do bezporedniego mwienia o aktualnych niepokojach publicznych i generowania poczucia wsplnego celu. Gwatowny wzrost nacjonalizmu w Europie i Stanach Zjednoczonych naley rozumie jako niezbdny skadnik nowoczesnej pastwowoci i zaangaowanie w demokratyczn polityk w taki sposb, ktry pozwala unikn manichejskich wyborw.

Do tej pory narracja dotyczca fali publicznego gniewu, wycelowanego w zachodnie elity zostaa ograniczona do prostego, bezpiecznego i ostatecznie, zdaniem Michty, irytujco nieprecyzyjnego pojcia ?populizmu?, oczywicie w jego negatywnej konotacji. Rzeczywisto jest jednak zupenie inna. Zachd przeywa swoje nacjonalistyczne przebudzenie o nateniu, jakiego nie byo od dziesicioleci. Podobnie jak wszystkie powstajce ruchy, nacjonalistyczne przebudzenie ma swoje sabe punkty, a jego rzecznicy s nieco niezdarni, bazescy, a wrcz niegrzeczni. Jednak opinia publiczna zasuguje na wysuchanie, gdy na naszych oczach przeksztaca si spoeczestwo. A przede wszystkim dlatego, e zwykli ludzie pokazali, i duej nie znios bycia ignorowanym.

Opracowanie: Agata Supiska

rdo: http://www.the-american-interest.com/2016/08/08/a-wake-up-call-for-western-elites/

 

Wyszukiwarka

Najnowsze materiay

Aktualnie gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 81 gości