Polityka etniczna Litwy w latach 1990-2004

Małgorzata Stefanowicz

„Polityka etniczna Litwy w latach 1990-2004 charakteryzowała się pewnym dualizmem. Z jednej strony jej celem było umocnienie na wielu polach narodu litewskiego jako narodu państwowotwórczego, z drugiej zaś – osłabienie pozycji kulturalno-politycznych wielkich etnicznych grup mniejszościowych. Polityka etniczna w omawianym okresie miała charakter ad hoc, to znaczy państwo nie wypracowało jednolitej wizji stosunków międzyetnicznych oraz długofalowego planu ich budowy, była ona w głównej mierze podporządkowana bieżącym wydarzeniom (np. zagrożeniu nieodzyskania niepodległości państwa pod koniec lat 80. i na początku 90., staraniom Litwy o przyjęcie do Unii Europejskiej czy konieczności podpisania traktatu z Polską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy)”. (fragment książki)

Polityka etniczna Litwy w latach 1990-2004

Małgorzata Stefanowicz – dr, absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Studiowała również na uniwersytetach we Frankfurcie na Menem oraz w Monachium. W latach 2013-2019 dyrektor-koordynator Centrum Studiów Litewskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

272 strony, miękka oprawa